Feature Standard
1.Overview
2.ตั้งค่าเริ่มต้นใช้งาน
3.CRM
4.ระบบงานขาย
5.ระบบงานซื้อ
6.เก็บข้อมูลสินค้า
7.เก็บข้อมูลสถานที่
8.เก็บข้อมูลวัสดุ
9.เก็บข้อมูลการติดต่อ Call
10.Task online
11.งานธุรการ
12.ระบบคลังเอกสาร
13.ระบบรับส่งเอกสาร
14.ระบบการจอง
15.Mail log SMS
16.ปฏิทินองค์กร
Who's Online
Old version
Overviews
Home
โปรแกรม e office กับการบริหารสำนักงาน ความเป็นมา พิมพ์ อีเมล์
 

e office กับการบริหารสำนักงาน

                กล่าวถึงการบริหารสำนักงานคงคุยกัน 3 วันไม่จบ เนื่องจากประกอบด้วยหลายส่วน ไม่มีรูปแบบตายตัว  ขึ้นกับปัจจัย หลายอย่างเช่น รูปแบบองค์กร งบประมาณขององค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์  บุคลากรในองค์กร   ซึ่ง ต้องมีระบบการจัดการสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่( อย่างจำกัด) ให้เกิดประสิทธิภาพงานมากที่สุด  

                และ กระแส ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต เน็ตเวิร์ค ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการจัดการ ในองค์กร จึงต้องปรับตัวโดยสภาพแวดล้อมบังคับ ด้วยการใช้เทคโนโลยี่ เข้ามา  เปลี่ยนแปลง รูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายและ ภายนอกองค์กร (จัดการข้อมูลลูกค้า)  เพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องชัดเจน รองรับ การจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ โดยใช้ทรัพยากร บุคคล เครื่องมือ ให้น้อยที่สุด จัดระบบให้องค์กร เคลื่อนที่ได้เร็ว มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ประหยัดกระดาษ รักษาสิ่งแวดล้อม   ประหยัดค่าใช้จ่าย  ลดต้นทุนในการบริหารจัดการในองค์กร  เป็น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรพัฒนา และเจริญก้าวหน้า ได้

              การจัดการมีหลายส่วน ไม่ขอกล่าวถึง เนื่องจาก คงทราบกันอยู่แล้ว ครับ   ถ้าจะให้ความสำคัญ ว่า การจัดการส่วนใดขององค์กร ยากที่สุด  ตามความคิดผม ผมตอบได้ทันทีว่า เป็นการจัดการ การสื่อสารของ คน   ครับ   อันจะกล่าวขยายความได้ว่า การจัดการส่วนอื่น มักจะเป็น สูตรสำเร็จ เช่น คุณต้องการซื้อเครื่องจักร ก็ ต้องหา เงินไปซื้อ , คุณอยากได้ Hardware ที่มีประสิทธิภาพ ก็ หาข้อมูล เลือกรุ่น ยี่ห้อ ประสบการณ์ของบริษัท และ ราคาดูได้ ตามสะดวก  คุณต้องการขยายช่องทางการขายสินค้า ก็ มีสูตรสำเร็จการกระจายสินค้า โดย เซลล์  หรือโดย กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ แล้วแต่ ความเหมาะสม และ ความพร้อมขององค์กร  แต่ ทุก operation จะ มีมีการสื่อสารของคน ในองค์กร ให้เกิดงานในกิจกรรมต่างๆ 

            Concept  ประมาณนี้ครับ Software E OFFICE จึงถูกผลิต ขึ้นมา ด้วยเหตุผลในการแก้ปัญหา

• สายบังคับบัญชายาว สั่งงานกันไป เป็นเอกสาร ตามงานลำบาก (  คงเจอเป็นเรื่องประจำครับ เรื่อง Red tape นี่ แก้ไงกันก็ไม่หาย ) เสียเวลาในการทำงาน หมายความว่าเสียเงินที่เป็นต้นทุนในการจัดการด้วย ครับ หรือ งานบางอย่าง เช่น ผู้บริหาร คิดแล้วควรทำได้ภายใน  7 วัน  แต่ ทำจริง ใช้เวลา 15 วัน  ซึ่ง หมายความว่า บริษัทควร ขยายกิจการ ได้ ประมาณเท่านี้ (ตามความคิด ) ภายใน 1 ปี  แต่ พอทำจริง ใช้เวลา 2 ปี ซึ่ง   ระหว่างทางก็เกิดความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้  และ มีค่าใช้จ่าย (ต้องคิดเป็นรายวัน) ก็ จะมากขึ้นเท่าตัว ครับ

• การประสานงานภายนอก เก็บข้อมูลลูกค้ากันไม่เป็นระบบ พนักงานหาข้อมูล กันไม่เจอ ไม่ว่า เป็นข้อมูลลูกค้า เอกสาร ไฟล์ หรือ note  ยิ่งลูกค้าเยอะ ยิ่งมึน ครับ ถ้าการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร ไม่เป็นระบบ โอกาส ขยาย ก็ ลำบาก อาการประมาณ กองหน้าดี กองหลังไม่แน่น 
 
• การประสานงานภายในองค์กร ระหว่าง พนักงาน ด้วยกัน หรือ การมอบหมายงาน ให้กับ พนักงานเป็นแผนก เป็นกลุ่ม เป็นบุคคล  ไม่มีหลักฐานการสั่งงาน   การควบคุมงาน ตามงานลำบาก เพราะต้องตามที่คนที่ดำเนินการไว้ บางที คนที่ทำ ไม่อยู่ ลา หรือป่วย ก็ติดตามงานไม่ได้ ครับ และ มักจะเป็นประเด็นข้อขัดแย้งกัน ภายในองค์กรด้วย  ครั้นพอจะทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ก็ เสียเวลา เปลืองกระดาษ ครับ    มีปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร ที่มีต้นทุนสำคัญ  คือ กระดาษ , ค่าโทรศัพท์  และ บุคลากร  จึงต้องลดต้นทุนของกิจกรรมทางการสื่อสาร ในองค์กร ที่ สิ้นเปลือง กระดาษ  ค่าโทรศัพท์ เวลาของพนักงาน เช่น การเดินเอกสาร การแจ้งข้อความเพื่อทราบ   ให้พนักงานสามารถไปทำงานอื่นเป็นประโยชน์มากกว่า และต้องเน้นเรื่องความชัดเจนของข้อมูลที่สื่อสารกัน ระหว่าง บุคคล ด้วย

            ตัวระบบ E-office จึงถูกสร้างมาด้วยเหตุผล ดังกล่าว   บนหลักการ คือ ใช้เทคโนโลยี่เข้ามาดำเนินการจัดระบบการเก็บข้อมูล การติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน ลดกิจกรรมที่เสียเวลาในองค์กรที่ใช้คนดำเนินการ     ซึ่ง คำว่า e office ในความหมายผม คงไม่ได้หมายถึงแค่ โปรแกรม รับส่งเอกสาร กันผ่านระบบNetwork หรือ อินเตอร์เน็ต (แบบนั้นจะแตกต่างอะไรกับอีเมล์) แต่ ต้องรวบรวมระบบงาน กิจกรรมการดำเนินการภายในสำนักงาน ทุกอย่างที่สามารถนำเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  เข้ามาทำให้งานมีระบบชัดเจน ซึ่งจะช่วยเหลือในการจัดการ ในองค์กร ถึงไม่รองรับกิจกรรมต่างๆได้ 100% (ซึ่งที่จริง ไม่มี Software ใด รองรับ 100% อยู่แล้วครับ แต่ละองค์กร จะมี กิจกรรมเฉพาะ แตกต่างกันไป ต้อง develop เพิ่มเติม )   แค่ ดีกว่าเดิม และ คุ้มค่ากับ จำนวนเงินที่จ่ายไป ก็ ถือว่า องค์กรมีการพัฒนาขึ้นแล้วครับ

          คุณสมบัติของระบบ e-office ที่ได้จากโปรแกรมจึงมีความสามารถ เกี่ยวกับ

         การบริหารจัดการข้อมูลภายนอก  มีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าลงฐานข้อมูลเดียวกัน เรียกดูข้อมูลการติดต่อ การส่งเมล์ การส่ง sms รูปภาพ ไฟล์เอกสาร เอกสารขาย   ใบเสนอราคา  ใบเปิดงาน ใบเบิก ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบกำกับภาษี การโทรเข้ามารับบริการ callcenterของลูกค้าแต่ละรายได้ทันทีโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการบริหาร จัดการภายในได้

         การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร    สั่งงานพนักงานผ่านระบบปฏิทินงาน หรือ ระบบ Task ที่กำหนดผู้รับผิดชอบและติดตามงาน รายงานผลการปฏิบัติ ได้ ระบบเอกสารออนไลน์ที่ตรวจสอบเอกสารได้ทุกรายการ ทราบได้ว่าแต่ละวัน เอกสารใด ออกจากองค์กร  มีรายงานการขายสินค้า ตามรายการสินค้า หรือ ผู้ขาย(sale)   ระบบ Knowledge ศูนย์ข้อมูลความรู้ขององค์กร ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ  E-Document   ส่งเอกสาร หนังสือเวียน   พร้อม ระบบเซ็นรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  รวดเร็ว ประหยัดกระดาษ (paperless) ลดค่าใช้จ่ายในองค์กร  ระบบส่งเมล์ หรือ sms จากฐานข้อมูล ทีเดียว รวดเร็ว นำเข้าข้อมูลจากระบบอีเมล์ หรือ callcenter เข้าสู่ระบบ Task ติดตามงานภายในองค์กร  และ ระบบ โพลล์สอบถามความเห็นทั้งแบบลับและเปิดเผย,ระบบลงทะเบียนการอบรมหรือกิจกรรม ที่กำหนด  

             อย่างไรก็ดี ในตัวสินค้า e-office ต้องมี point ที่ต้องพัฒนาขึ้นอีกหลาย Module เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน  ซึ่งเป็นความตั้งใจของทีมงาน ที่จะพัฒนา โปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปครับ   และ นโยบาย การ maintenance ด้วยการ Update version การใช้งานให้ กับ ผู้ใช้งานจะได้รับ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ใหม่ทันสมัย สอดคล้องกับปัจจุบันตลอดเวลา

                                                                                ขอบคุณครับ ที่เยื่ยมชม
                                                                                Suwat i.
                                                                                อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  
                                                                                อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 


                                            

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Standard Version
Home
Index
ทดลองใช้งานฟรี( Cloud )
Price
Download คู่มือ
EnterPrise Version
สารบรรณองค์กร (หลายหน่วย)
ระบบสารบรรณ ( 1 หน่วยงาน)
ส่งเอกสารแบบกำหนดเส้นทาง
ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน
ระบบจัดเก็บเอกสารเฉพาะ
ระบบพัสดุ คลังสินค้า เบิกจ่าย
ระบบ Case Management
ระบบวิเคราะห์ ข่าว เหตุการณ์
ระบบสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น
ระบบติดตามผ่านแอพพลิเคชั่น
Contact
Contact Us
Company Profile
@ eofficeonline co.,ltd.